Het wedstrijdregelement

Veld en net Veldgrootte is ca. 8x16 meter. Nethoogte dames: ca. 2.24 mtr. Nethoogte heren: ca. 2.43 mtr.
Puntentelling Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Alle wedstrijden bestaan uit één set tot 21 punten, met een minimaal verschil van 2 punten. Bij een stand van 20-20 wordt doorgespeeld tot één van de partijen een voorsprong van 2 punten heeft behaald.
Wedstrijdbal De bal waarmee de wedstrijd wordt gespeeld, wordt in goed overleg tussen beide spelende teams bepaald, maar kan nooit een zaalvolleybal zijn. Wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt over de westrijdbal, kiest de scheidsrechter een bal (dit mag ook een andere bal zijn, maar geen zaalvolleybal).
Opslagkeuze Het team wat als eerste vermeld staat op het wedstrijdschema, krijgt de keuze voor veld of opslag. Het andere team krijgt wat resteert.
Veldwissel Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.
Time-outs Time-outs zijn niet toegestaan.
Teamgrootte Teams uit de categorieën hoog en midden mogen uit niet meer dan 2 spelers bestaan. Wanneer een team toch uit meer dan 2 spelers bestaat, wordt dit team ’s-middags, ongeacht de resultaten in de ochtendpoule, ingedeeld in de verliezerspoule.
Spelerswissels Tijdens de wedstrijden zijn geen spelerswissels toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van een blessure.
Voetfouten Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.
Opslag Er mag van achter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen en moeten zich op verzoek en aanwijzing van de ontvangende partij verplaatsen.
Netservice Bij een service welke het net raakt, en toch bij de ontvangende partij beland, wordt 'normaal' doorgespeeld.
Servicepass De service mag alleen met hard contact worden opgevangen. Het opvangen van de service met de bovenhandse techniek is dus niet toegestaan.
Set-up Een bal welke de intentie heeft van een set-up mag enigszins dragend worden gespeeld, mits de beweging vloeiend verloopt en de bal geen moment tot stilstand wordt gebracht in de handen. De beoordeling van de techniek ligt bij de scheidsrechter en kan geen punt van discussie zijn! Een bovenhands gegeven set-up die over het net wordt gespeeld cq. over het net waait dient als fout te worden beoordeeld. Tip: geef je set-ups bij wind in de rug onderhands.
Aanval De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vuist, onderhands etc.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Ook het met een bovenhandse techniek spelen van een bal over het net (zelfs als deze de intentie van een set-up heeft) is niet toegestaan.
Verdediging Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (bovenhands, langer contact) worden verdedigd. Een boogbal of een bal via de netrand of via het blok mag niet als hard geslagen bal worden beoordeeld en moet derhalve middels hard contact worden verdedigd. De beoordeling hiervan ligt bij de scheidsrechter en kan geen punt van discussie zijn!
Blok Een blokkering telt als het spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal worden gespeeld. Het is toegestaan als blokkerende speler na een blokaanraking de bal direct verder te spelen (dus tweemaal achtereen aanraken).
Sportiviteit Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.
Bij vragen of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.